На 28.09.2020г. между „КЮБ БГ“ ЕООД – като бенефициент и Министерство на икономиката се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-22385-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с което „КЮБ БГ“ ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.073-22385-C01 с наименование „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално финансиране.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакван резултат от изпълнението на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Срокът за изпълнение на проекта е три месеца (от 28.09.2020г. до 28.12.2020г.).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-22385-C01 с наименование „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КЮБ БГ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

Дата: 29.09.2020г.